Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triển khai thi hành Luật Khí tượng thủy văn

Luật khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10, ngày 23/11/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Trên cơ sở quy định của Luật khí tượng thủy văn, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 01 nghị định và 05 thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khí tượng thủy văn.

Tiếp cận vay vốn ưu đãi tại Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An

Ngày 30/11/2016 tại Thành phố Vinh, Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An giới thiệu tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Đánh giá kết quả áp dụng các biện pháp cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng kết quả thử nghiệm và Bảo vệ môi trường

Ngày 23/11/2016, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tổ chức đánh giá kết quả áp dụng các biện pháp cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng kết quả thử nghiệm và và Bảo vệ môi trường đối với các thông số Nitrat (NO3-) và Amoni (NH4+) trong môi trường nước.

Trung tâm quan trắc Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An Tổ chức tọa đàm, hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Thực hiện Kế hoạch số 4598/KH-STNMT ngày 25/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An tích cực  tham gia tuyên truyền phổ biến Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức “thượng tôn pháp luật”, thái độ ứng xử, ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật cho toàn thể CBCNV

Trách nhiệm của chủ đầu tư sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án bảo vệ môi trường chi tiết được phê duyệt

Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, Chủ đẩu tư các dự án có trách nhiệm thực hiện các nội dung được quy định tại Điều 26, Điều 27 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Điều 16 Nghị định số18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và Điều 10 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin chung
Trung tâm quan trắc Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An Tổ chức tọa đàm, hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 (30/11/2016 09:11 AM)
Thực hiện Kế hoạch số 4598/KH-STNMT ngày 25/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An tích cực  tham gia tuyên truyền phổ biến Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức “thượng tôn pháp luật”, thái độ ứng xử, ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật cho toàn thể CBCNV
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Nước biển và hải đảo
Hội nghị tổng kết dự án quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015 và triển khai giai đoạn 2016 – 2020 (16/08/2016 08:06 AM)

Ngày 12 tháng 8 năm 2016, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban điều phối đa ngành Dự án quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Viện Công nghệ môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết dự án quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015 và triển khai giai đoạn 2016 - 2020.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Môi trường
Tiếp cận vay vốn ưu đãi tại Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An (05/12/2016 07:58 AM)

Ngày 30/11/2016 tại Thành phố Vinh, Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An giới thiệu tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Quản lý đất
Nghiệm thu hạng mục công cụ hỗ trợ chuẩn hóa & nhập liệu, kết quả chuẩn hóa, nhập liệu và đào tạo chuyển giao công nghệ (24/11/2016 09:21 AM)

Ngày 27/10/2016  tại Văn phòng Đăng ký QSD đất Nghệ An đã tiến hành kiểm tra, ghi nhận bàn giao dùng thử cài đặt công cụ hỗ trợ chuẩn hóa và nhập liệu, kết quả chuẩn hoá và nhập liệu và đào tạo chuyển giao công nghệ thuộc gói thầu số 5 của Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện dịch vụ công về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Khoáng sản
Bàn về tính khả thi quy định đấu giá quyền khai thác Khoáng sản (19/07/2016 08:38 AM)

Nghệ An là tỉnh đa dạng tiềm năng tài nguyên khoáng sản, có mặt đầy đủ các nhóm loại khoáng sản như: Nhiên liệu khoáng, khoáng sản kim loại, nguyên liệu hoá và phân bón, nguyên liệu gốm sứ, nguyên liệu kỹ thuật và đá quý, vật liệu xây dựng, nước khoáng,.....

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Đo đạc và bản đồ
Xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ - tạo hành lang pháp lý vững chắc trong việc thực thi pháp luật và thống nhất quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ (24/11/2016 09:11 AM)

Đây là nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã, đang và sẽ triển khai trong thời gian tới, làm căn cứ đổi mới hoạt động đo đạc và bản đồ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế; đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức về hoạt động đo đạc và bản đồ.

 
 
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Skip portletPortlet Menu
Triển khai thi hành Luật Khí tượng thủy văn

Luật khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10, ngày 23/11/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Trên cơ sở quy định của Luật khí tượng thủy văn, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 01 nghị định và 05 thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khí tượng thủy văn.

 
 
Skip portletPortlet Menu
Các sở, ban ngành khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh