Điều chỉnh GCNĐT/GPĐT dự án FDI (Gia hạn thời gian hoạt động của dự án) (22/08/2011 10:51 AM)

* Hồ sơ:

1. Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (mẫu I-6 nếu đã đăng ký lại; mẫu I-13 nếu chưa đăng ký lại. Nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn cách ghi các mẫu văn bản trên tại phụ lục IV-1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Lưu ý: Doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký lại để có thể gia hạn thời gian hoạt động.

2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc thay đổi của:

- Chủ sở hữu Công ty (đối với Công ty TNHH 1 thành viên)

- Hội đồng thành viên Công ty (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên)

- Đại Hội đồng cổ đông (đối với Công ty Cổ phần)

- Các Bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với dự án hoạt động dưới hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh)

* Lưu ý: Quyết định và Biên bản họp phải ghi rõ nội dung được điều chỉnh trong Điều lệ Công ty

3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.

4. Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp đăng ký lại đồng thời với việc gia hạn thời gian hoạt động : Doanh nghiệp phải nộp Dự thảo Điều lệ phù hợp loại hình doanh nghiệp dự định đăng ký (Nội dung điều lệ phải đầy đủ nội dung theo Điều 22 Luật Doanh nghiệp).

5. Bản giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án đang triển khai (đối với dự án thuộc diện thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư – Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006)

6. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án (Download mẫu)

7. Báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu theo quy định tại Khoản 2-Mục III của Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14 tháng 04 năm 2008 của Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 (chỉ yêu cầu đối với doanh nghiệp đã có chức năng thực hiện quyền nhập khẩu mà không thực hiện quyền phân phối hàng hóa)

Lưu ý:

- Trong trường hợp, Nhà đầu tư ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác làm thủ tục đầu tư thì khi nộp hồ sơ tại Sở KHĐT phải xuất trình Giấy CMND/hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp và Văn bản ủy quyền.

- Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức có chức năng dịch thuật.

* Số lượng hồ sơ:  03 bộ hồ sơ (đối với dự án thuộc loại đăng ký); 05 bộ hồ sơ (đối với dự án thuộc loại thẩm tra) trong đó có 01 bộ gốc, được đóng thành từng quyển nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 20 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

* Thời hạn tham mưu cấp GCNĐT điều chỉnh kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

 - 15 ngày làm việc nếu dự án đầu tư thuộc diện đăng ký điều chỉnh GCNĐT

- 30 – 45 ngày làm việc nếu dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh GCNĐT.

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>