Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG BÁO Giới hạn tài liệu ôn thi xét tuyển hợp đồng giáo viên Mầm non theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP. (20/12/2019 03:18 PM)

  UBND HUYỆN THANH CHƯƠNG

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

 

 


 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        

Thanh Chương, ngày 20 tháng 12 năm 2019

                             

THÔNG BÁO

Giới hạn tài liệu ôn thi xét tuyển hợp đồng giáo viên Mầm non theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP.

 


         

Để thuận tiện cho thí sinh chuẩn bị tốt kiến thức tham gia kỳ xét tuyển hợp đồng giáo viên Mầm non theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Hội đồng xét tuyển hợp đồng giáo viên Mầm non huyện Thanh Chương cung cấp các văn bản để thí sinh cập nhật phục vụ ôn thi phỏng vấn như sau:

1. Văn bản về kiến chức chung:

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

- Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

2. Văn bản về kiến thức chuyên ngành:

- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 24/01/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục mầm non;

- Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

- Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non (được sửa đổi một số điều tại Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 và Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

3. Thời gian ôn thi: 15 ngày kể từ ngày 20/12/2019.

 

                                                                                    

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu