Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA XÉT TUYỂN GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2018/NĐ-CP - NĂM 2019 (07/01/2020 03:13 PM)
UBND HUYỆN THANH CHƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐ XÉT TUYỂN GVMN HĐ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Niêm yết
DANH SÁCH
THÍ SINH THAM GIA XÉT TUYỂN GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2018/NĐ-CP - NĂM 2019
STT SBD Họ Tên Ngày, tháng,
năm sinh
Thường trú Trình độ
chuyện môn
Chứng chỉ Ngoại
ngữ
Chứng chỉ Tin học Đối tượng
ưu tiên
Ghi chú Số điện thoại
1 HĐ0601 Nguyễn Thị  Ái 25/9/1993 Thị Trấn -TC Đại học A1 A     968522568
2 HĐ0602 Phạm Thị  Ánh 02/9/1997 Lĩnh Sơn
Anh Sơn
Cao đẳng B1 B     961211799
3 HĐ0603 Vi Thị  Báng 01/4/1990 Thanh Sơn Đại học B Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
Dân tộc Thái
  389316691
4 HĐ0604 Trần Thị  Bảy 06/01/1988 Xuân Tường Đại học B1 Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
Con thương binh
  985403976
5 HĐ0605 Y Dẻ 15/6/1995 Cát Văn Cao đẳng B A Dân tộc Thiểu số
  349923949
6 HĐ0606 Lô Thị  Điệp 03/9/1985 Thanh Sơn Đại học B Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
Dân tộc Thái
  82452157
7 HĐ0607 Phan Thị  Dung 21/7/1995 Thanh Liên Cao đẳng B1 B     344808316
8 HĐ0608 Phan Thị  Dung 10/9/1996 Xuân Tường Cao đẳng B B     965338549
9 HĐ0609 Lương Thị Giang 27/01/1998 Thanh Yên Cao đẳng A2 Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    969254955
10 HĐ0610 Nguyễn Thị  Hằng 28/10/1996 Thanh Tiên Cao đẳng B B     961858041
11 HĐ0611 Võ Thị Hạnh 12/10/1996 Thanh Lương Cao đẳng B B     369579418
12 HĐ0612 Trần Thị  Hạnh 27/3/1995 Thanh Lâm Đại học B B Con thương binh
  986154321
13 HĐ0613 Lê Thị  Hiên 10/10/1993 Thanh Lâm Đại học B B     962610557
14 HĐ0614 Lê Thị  Hiền 30/8/1995 Thanh Văn Cao đẳng B1 Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    327285157
15 HĐ0615 Võ Thị  Hoa 30/10/1994 Thanh Mai Cao đẳng B1 B     973855704
16 HĐ0616 Đặng Thị  Hòa 20/9/1990 Thanh Lương Đại học B B     396878074
17 HĐ0617 Trần Thị  Hương 05/5/1985 Thanh Hà Cao đẳng B1 Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    943729996
18 HĐ0618 Nguyễn Thị  Hương 28/4/1993 Xuân Tường Đại học B Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    964716880
19 HĐ0619 Phan Thị Thanh Hương 21/04/1991 Thị Trấn -TC Đại học B B     345238733
20 HĐ0620 Nguyễn Thị Hương 10/01/1988 Thanh Thủy Đại học B1 Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    369899719
21 HĐ0621 Nguyễn Thanh  0 16/10/1993 Hạnh Lâm Đại học B A     973409810
22 HĐ0622 Xên Thị Thanh  Huyền 01/3/1990 Thanh Đức Đại học B A Dân tộc Thái
  832828555
23 HĐ0623 Đặng Thị  Huyền 10/5/1995 Thị Trấn -TC Cao đẳng A1 B     376135278
24 HĐ0624 Trần Thị  Khuyên 08/6/1995 Nam Thái
Nam Đàn
Cao đẳng B A1     334313005
25 HĐ0625 Nguyễn Thị  Lâm 12/02/1995 Thanh Thịnh Đại học A2 (bậc 2) Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    969627534
26 HĐ0626 Trần Thị  Lan 28/10/1985 Đồng Văn Cao đẳng B B     332759597
27 HĐ0627 Hoàng Thị Lệ 06/8/1995 Thanh Ngọc Cao đẳng B B     974118906
28 HĐ0628 Nguyễn Thị Mai  Linh 23/3/1991 Lĩnh Sơn
Anh Sơn
Cao đẳng B B     987636478
29 HĐ0629 Nguyễn Thị  Linh 11/02/1993 Thanh Đức Đại học B1 Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    362552792
30 HĐ0630 Phạm Thị  Linh 22/02/1998 Thanh Mỹ Cao đẳng B Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    346501188
31 HĐ0631 Nguyễn Thị  Lĩnh 16/3/1996 Thanh Hương Cao đẳng B B     373225558
32 HĐ0632 Lê Thị  Loan 02/6/1992 Thị Trấn -TC Đại học B Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    338706925
33 HĐ0633 Hoàng Thị  Loan 10/8/1985 Thanh Mai Đại học B B Con thương binh
  984404629
34 HĐ0634 Nguyễn Thị  10/01/1991 Thanh Mỹ Đại học B1 Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    975457517
35 HĐ0635 Lưu Thị  Nga 06/10/1995 Thanh Tường Cao đẳng B B     973809921
36 HĐ0636 Lê Thị  Ngà 01/01/1996 Thanh Mỹ Đại học B Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    967946237
37 HĐ0637 Phan Thị  Ngân 03/10/1994 Thanh Mỹ Đại học A2 Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
Con thương binh
  988447934
38 HĐ0638 Nguyễn Thị  Nhàn 03/9/1995 Cát Văn Cao đẳng B B     355959369
39 HĐ0639 Nguyễn Thị  Nhàn 16/6/1992 Thanh Văn Đại học B Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    392145689
40 HĐ0640 Nguyễn Thị  Nhung 20/11/1993 Thanh Hương Đại học A2 Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    989163119
41 HĐ0641 Đặng Thị Hồng  Nhung 11/7/1992 Ngọc Sơn Đại học B Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    985421033
42 HĐ0642 Hoàng Thị  Oanh 12/3/1991 Thanh Tùng Cao đẳng B B     344835232
43 HĐ0643 Hoàng Thị  Oanh 12/8/1995 Ngọc Sơn Cao đẳng B B     348720142
44 HĐ0644 Trần Thị  Phương 30/11/1985 Thanh Mai Đại học B1 Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
Con thương binh
  383535809
45 HĐ0645 Phạm Thị Thúy  Quỳnh 06/9/1997 Thanh An Cao đẳng B B     972469923
46 HĐ0646 Hoàng Thị  Soa 23/10/1998 Thanh Thủy Cao đẳng B1 Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    333211525
47 HĐ0647 Hoàng Thị  Tâm 12/7/1997 Nghi Lâm Cao đẳng TOEFL Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    392209862
48 HĐ0648 Lê Thị  Thắm 18/9/1992 Thanh Dương Đại học B Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    981057150
49 HĐ0649 Phan Thị  Thảo 05/5/1997 Thanh Phong Cao đẳng B Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    965656941
50 HĐ0650 Hà Thị  Thơ 24/01/1988 Thanh Thịnh Đại học B B     977506645
51 HĐ0651 Lương Thị  Thơm 07/02/1998 Thanh Tiên Cao đẳng A2 Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    964160637
52 HĐ0652 Dương Thị Hoài  Thu 11/10/1985 Thanh Thủy Đại học A1 A     962860256
53 HĐ0653 Lô Thị  Thu 05/6/1995 Môn Sơn
Con Cuông
Cao đẳng B Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
Dân tộc Thái
  975295524
54 HĐ0654 Nguyễn Thị  Thu 20/3/1995 Thanh Liên Cao đẳng B B     356077757
55 HĐ0655 Nguyễn Thị  Thu 01/3/1985 Đồng Văn Cao đẳng B A     985939180
56 HĐ0656 Vương Thị  Thuận 09/11/1990 Thanh Văn Đại học A1 A Con thương binh
  966161783
57 HĐ0657 Cao Thị  Thuận 12/4/1996 Hội Sơn
Anh Sơn
Đại học B1 Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    847830788
58 HĐ0658 Võ Thị  Thúy 24/4/1995 Thị Trấn -TC Cao đẳng A1 B     387176540
59 HĐ0659 Nguyễn Thị  Thúy 10/01/1998 Thanh Liên Cao đẳng B Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    359996834
60 HĐ0660 Nguyễn Thị  Thúy 25/5/1996 Ngọc Sơn Cao đẳng A2 Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    382082795
61 HĐ0661 Nguyễn Thị  Thùy 24/10/1998 Xuân Tường Cao đẳng A2 Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    327786363
62 HĐ0662 Nguyễn Thị  Thủy 07/3/1993 Thanh Hà Đại học A A     859717031
63 HĐ0663 Lê Thị Ngọc  Trâm 23/7/1995 Thị Trấn -TC Cao đẳng B B     968796157
64 HĐ0664 Phạm Thị Thùy  Trang 06/6/1995 Thanh Mai Đại học B1 Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    9790788123
65 HĐ0665 Trần Thị Hồng  Trang 19/5/1994 Thị Trấn -TC Cao đẳng B B     978133537
66 HĐ0666 Nguyễn Thị  Trang 18/5/1996 Thị Trấn -TC Cao đẳng B1 B     859789833
67 HĐ0667 Nguyễn Thị Hà  Trang 03/03/1996 Trung Sơn
Đô Lương
Đại học A2
Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    392551617
68 HĐ0668 Nguyễn Thị  Việt 15/03/1992 Thanh Dương Đại học B B     369823118
69 HĐ0669 Trương Thị Hà  Vy 20/9/1995 Thanh Đức Cao đẳng B Ứng
dụng CNTT
 cơ bản
    982535022
 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu