Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Skip portletPortlet Menu
 
tiềm năng thanh chương
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa Thanh Chương
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tập huấn công tác xét tặng danh hiệu văn hóa, quản lý di tích (13/01/2020 02:43 PM)

Ngày 9/1, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định 37/2019/QĐ-UBNĐ tỉnh Nghệ An ban hành quyết định về xét tặng danh hiệu văn hóa; công tác quản lý nhà nước về di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Về dự và khai mạc Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chiến – P. Chủ tịch UBND huyện.

Đông đủ các đại biểu về tham dự tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có hơn 150 đại biểu là công chức văn hóa, địa chính, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, Ban chỉ đạo phong trào xây dựng đời sống văn hóa, cán bộ phòng Tài nguyên – Môi trường, kinh tế - Hạ tầng.

 

 Tại đây đồng chí Trưởng phòng Văn hóa huyện truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Theo đó Nghị định gồm 4 chương 21 điều, trong đó quy định cụ thể về các đối tượng, tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy trình, hồ sơ xét tặng các danh hiệu VH cho gia đình và đơn vị hành chính. Các đại biểu còn được hướng dẫn các mẫu văn bản đăng ký đánh giá, xét tặng các danh hiệu này… Sự ra đời của Nghị định 122/2018/NĐ-CP là bước cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 9 khóa XII về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nghị định 122 được thực hiện trên cơ sở tự nguyện khi các hộ gia đình, khu dân cư đăng ký tham gia thi đua hàng năm. Đối với công tác quản lý nhà nước về di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn đồng chí đã phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo tồn, tu bổ di tích  như: Nghị định 98 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Nghị định 70 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Thông tư 09 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch “Quy định về nội dung Hồ sơ khoa học để xếp hạng Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh”

 

Thông qua hội nghị tập huấn giúp đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa thông tin từ huyện tới cơ sở nắm được những kiến thức, kỹ năng cần thiết đảm bảo cho việc chỉ đạo cũng như triển khai các nội dung của Nghị định 122 để thực hiện công tác bình xét, chấm điểm các danh hiệu văn hóa năm 2020 đạt hiệu quả cao, cũng như nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản cho cán bộ làm văn hóa, cán bộ làm công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường về quản lý văn hóa nói chung và di sản văn hóa nói riêng, góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động du lịch, giữ gìn tài nguyên, môi trường, các di tích khảo cổ, di sản, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện.

 

Thành Trung

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu