Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 (19/05/2020 10:28 PM)

DANH MỤC TÀI LIỆU

PHỤC VỤ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

 

1.    Văn bản quản lý viên chức

          - Luật Viên chức năm 2010.

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

2.    Văn bản chức năng, nhiệm vụ chuyên môn

a)    Chức năng, nhiệm vụ:

- Quyết định số 5125/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc hợp nhất Trung tâm Khuyến công Nghệ An và Trung tâm tư vấn đầu tư công nghiệp, điện Nghệ An thành Trung tâm Khuyến công và Tư­­ vấn PTCN Nghệ An.

- Thông tư số 16/2011/TTLT-BCT-BNV ngày 05/4/2011Thông tư liên tịch Bộ Công Thương-Bộ Nội vụ           Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương.

- Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  cho Trung tâm Khuyến công và Tư­­ vấn PTCN Nghệ An.

- Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Khuyến công và Tư­­ vấn PTCN Nghệ An.

b) Khuyến công:

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công.

- Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012; Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29/9/2017 của Bộ công Thương  sửa đổi, bổ sung Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012.

- Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.

- Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An.

c) Công nghiệp hỗ trợ

- Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/ 11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

- Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025;

- Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ;

- Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển CNHT;

- Quyết định số 4880/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2025;

- Quyết định Quyết định số 1306/QĐ-UBND  ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2025.

d) Tư vấn PTCN

- Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý cụm công nghiệp.

- Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của  Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

- Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Nghệ An quy định Quy chế phối hợp quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

c) Huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp, kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ, kỹ thuật an toàn trong vận chuyển hàng công nghiệp, an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động trong sản xuất công nghiệp.

- Nghị định 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

- Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

- Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy đinh về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động;

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu