Cơ quan ban hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
41/2019/QĐ-UBND 19/12/2019 về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể .....
5314/QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định về việc Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An
82/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Nghị định, Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
Số: 41/2018/TT-BYT 14/12/2018 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VÀ QUY ĐỊNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT
4749/QĐ-UBND 25/10/2018 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An
5396/QĐ-UBND 06/12/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
114/2018/NĐ-CP 09/04/2018 Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
267/QĐ-STNMT.CNTT 13/05/2019 Quyết định ban hành quy chế gửi, nhận, quản lý lưu trữ văn bản điện tử tại Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An
277/QĐ-STNMT 17/05/2019 Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An
37/2019/NĐ-CP 07/05/2019 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch
12/2019/QĐ-UBND 25/04/2019 Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
75/2017/TT-BTNMT 29/12/2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KHOAN, ĐÀO, THĂM DÒ, KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT
03/2019/NĐ-CP 04/01/2019 Nghị định về hoạt động Viễn thám
27/2019/NĐ-CP 13/03/2019 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
Nghị định số 161-20158/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong
5630/QĐ-UBND 21/12/2018 Quyết định về việc công bố 04 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trực thuộc tỉnh Nghệ An
4749/QĐ-UBND 25/10/2018 Quyết định về việc công bố danh mục (25) thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An.
4750/QĐ-UBND 25/10/2018 Quyết định về việc công bố 08 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An
5631/QĐ-UBND 21/12/2018 Quyết định về việc công bố danh mục Danh mục (24) thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và UBND cấp xã trực thuộc tỉnh Nghệ An
35/2018/TT-BTNMT 28/12/2018 Thông tư Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>