thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
14.Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Môi trường
13. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Môi trường
12.Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản Môi trường
11.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường... Môi trường
10.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ Môi trường
9.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùn Môi trường
8.Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường .... Môi trường
7. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệ Môi trường
6.Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu Môi trường
5.Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu... Môi trường
4. Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi Môi trường
3. Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án. Môi trường
2.Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường
1.Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường
8. Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với các tổ chức Quản lý đất đai
7. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất mà được Nhà nước giao đất không thu tiền sử Quản lý đất đai
6. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước bỏ vốn đầu tư và trực tiếp tham gia quản lý các Quản lý đất đai
5. Thủ tục cho thuê đất đối với các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất để khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An Quản lý đất đai
4. Thủ tục giao đất đối với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất mà được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An Quản lý đất đai
3. Giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với người xin giao đất, thuê đất là tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư Quản lý đất đai
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>