Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và chấp thuận chủ trương đầu tư trong 09 tháng đầu năm 2020
Trong 09 tháng đầu năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là GCN), chấp thuận chủ trương đầu tư cho các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
Tập trung thực hiện lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện
 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 531/UBND.NN ngày 06/02/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1726/STNMT-QLĐĐ đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cấp huyện.
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04/10/2020 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, tên quy hoạch: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là quy hoạch tổng thể quốc gia). Thời kỳ quy hoạch: Quy hoạch được lập cho thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực
Ngày 21/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực; theo đó Điều 20 của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp đã được sửa đổi.
Thực hiện công tác khảo sát và nhận mốc giải phóng mặt bằng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa phận Huyện Diễn Châu
Thực hiện Quyết định số 98/QĐ-BQLDA6 ngày 05/5/2020 của Ban Quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Hồ sơ Thiết kế cắm cọc GPMB điều chỉnh, bổ sung phân đoạn Km435+100 - Km438+520 thuộc gói thầu số 04 (Tư vấn khảo sát, lập TKKT, dự toán xây dựng công trình; khảo sát, lập hồ sơ và thi công cắm cọc GPMB & MLG đường bộ đoạn Km430+000 - Km445+000) Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản hợp nhất quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Ngày 07/8/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BTNMT, Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Nghi Lộc thực hiện chỉnh lý biến động trên GCN sau khi sát nhập xóm tại xã Khánh Hợp
Để đảm bảo quyền lợi cho các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận, ngày 06/9/2020 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nghi Lộc đã tổ chức triển khai thực hiện việc xác nhận thay đổi địa chỉ thửa đất, địa chỉ thường trú trên Giấy chứng nhận QSD đất đã cấp tại địa bàn xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An sau khi sáp nhập xóm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 25/9/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An
Giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Theo đó, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản suất kinh doanh từ 15 ngày trở lên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (người thuê đất).
Tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua tỉnh Nghệ An
Để đảm bảo hoàn thành công tác GPMB và giải ngân vốn GPMB dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,  UBND tỉnh đã có Công văn số 5522/UBND-CN ngày 18/8/2020 yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng GPMB các huyện, thị xã nghiêm túc và tập trung triển khai
Kiểm tra việc khoanh vẽ, tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 của đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày 12/8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 3977/KH-STNMT về việc kiểm tra việc khoanh vẽ, tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 của đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, bắt đầu từ ngày 15/8/2020 đến ngày 15/9/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thành lập các Tổ kiểm tra để thực hiện kiểm tra tại các địa bàn cấp xã.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh