Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rác thải điện tử tăng 21% trong 5 năm qua
Theo báo cáo “Giám sát rác thải điện tử toàn cầu năm 2020” của Liên Hợp Quốc, lượng rác thải điện tử được tạo ra bởi nền kinh tế toàn cầu đang tăng lên một cách nhanh chóng – ước tính tăng 21% trong 5 năm qua.
Chất lượng môi trường tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2020
Kết quả quan trắc môi trường Biển phục vụ mùa du lịch, tháng 6 năm 2020
Thực hiện Chương trình QTMT tỉnh Nghệ An năm 2020 theo Quyết định số 6041/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 v/v phê duyệt Chương trình Quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 06/2/2018 v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 6041/QĐ-UBND.
Nhìn lại một năm chống rác thải nhựa
Ngày 9/6/2020 là tròn một năm Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào chống rác thải nhựa trên toàn quốc. Nhìn lại một năm qua, các nỗ lực về chính sách, quản lý của Bộ TN&MT đã bắt đầu phát huy hiệu quả.
Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển ngày 4/6/2020
Căn cứ Quyết định số 6041/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020 và Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 06/2/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 6041/QĐ-UBND;
Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An: Tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020

Ngày 02/6/2020, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 2521/STNMT-BVMT về việc tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020.

Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển ngày 25/5/2020.
Căn cứ Quyết định số 6041/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 06/2/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 6041/QĐ-UBND;
Kết quả quan trắc môi trường biển phục vụ mùa du lịch, tháng 5/2020
Thực hiện Chương trình QTMT tỉnh Nghệ An năm 2020 theo Quyết định số 6041/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 v/v phê duyệt Chương trình Quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 06/2/2018 v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 6041/QĐ-UBND.
Một số khó khăn vướng mắc trong công tác Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn bàn tỉnh Nghệ An

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là công cụ pháp lý và kỹ thuật quan trọng để xác định, phân tích, dự báo tác động môi trường của các dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó; cung cấp luận cứ khoa học cho chính quyền, cơ quan quản lý chuyên ngành và doanh nghiệp cân nhắc trong quá trình ra quyết định đầu tư.  Tuy nhiên, công tác ĐTM hiện nay đang gặp một số vướng mắc, khó khăn. Việc tháo gỡ lại thuộc nhiều vào chủ đầu tư và công cụ pháp lý. Các vướng mắc này cần được giải quyết sớm để có sự thống nhất trong công tác thẩm định đối với tất cả các dự án, chất lượng thẩm định tốt hơn và các biện pháp bảo vệ môi trường sẽ có tính khả thi giúp Doanh nghiệp không bị lãng phí chi phí đầu tư.

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT
Nghị định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh