Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển ngày 06/7/2020. (20/07/2020 10:58 AM)

Căn cứ Quyết định số 6041/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020 và Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 06/2/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 6041/QĐ-UBND;

Thực hiện chương trình quan trắc giám sát chất lượng nước biển mùa du lịch thuộc Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển đợt 8 ngày 06/7/2020, như sau:

- Địa điểm quan trắc tại 04 bãi biển: Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Lò và Cửa Hội,

- Thông số giám sát: 13 thông số bao gồm nhiệt độ, pH, Ôxy hòa tan (DO), Độ đục, Độ muối, Chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH4+), Phosphat (PO43-), Xianua (CN-), Asen (As), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Coliforms,

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.

- Kết quả phân tích cho thấy:

+ Chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển Diễn Thành, Cửa Lò, Cửa Hội đạt yêu cầu với 13/13 giá trị các thông số giám sát đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn.

+ Chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển Quỳnh Phương cơ bản đạt yêu cầu với 11/13 giá trị thông số giám sát nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn. Riêng hàm lượng tổng chất rắn lơ lửng (TSS) vượt Quy chuẩn 3,18 lần, hàm lượng sắt (Fe) vượt 1,28 lần.

 (Có Phiếu kết quả phân tích gửi kèm theo)

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh