Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tầm nhìn đến 2040: Việt Nam làm chủ nhiều công nghệ viễn thám hiện đại (13/11/2019 04:21 PM)

Chiến lược phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 là công cụ pháp lý vô cùng quan trọng và cần thiết, tạo điều kiện cho công tác quản lý Nhà nước về viễn thám được toàn diện hơn.

Ông Nguyễn Quốc Khánh – Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia đã có những chia sẻ xung quanh vai trò cũng như việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược trong thời gian tới.

* Vai trò của lĩnh vực viễn thám càng ngày càng quan trọng trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh và phục vụ phát triển các ngành kinh tế xã hội khác. Tuy nhiên, thời gian qua, việc quản lý trong lĩnh vực này có gì bất cập để thúc đẩy Thủ tướng ban hành Chiến lược, thưa ông?

Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh: Trước khi Thủ tướng ban hành Quyết định 149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, lĩnh vực này gặp khó khăn lớn nhất là hành lang pháp lý chưa đầy đủ, chưa có luật riêng về viễn thám. Chính bởi thế, lĩnh vực này thiếu sự quản lý, điều phối chung của nhà nước, công nghệ viễn thám phát triển chậm và chưa hiệu quả.

Cụ thể, về cơ chế chia sẻ còn chưa được quy định rõ ràng, đồng bộ dẫn đến khó khăn trong quá trình khai thác ứng dụng viễn thám, dễ tùy tiện, cảm tính, tạo cơ chế xin-cho, không góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng theo một thể thống nhất.

Sự phát triển của công nghệ viễn thám tuy mạnh mẽ nhưng chủ yếu tập trung tại các cơ quan trung ương và các trường đại học. Tại các địa phương, công nghệ viễn thám còn chưa được biết đến và ứng dụng nhiều; công nghệ viễn thám tại các địa phương chủ yếu được biết đến thông qua một số đề tài nghiên cứu khoa học trong đó viễn thám chỉ là một công cụ phụ trợ cho các nghiên cứu chuyên môn khác.

Phóng viên: Vậy Chiến lược phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, hành lang pháp lý cao nhất trong lĩnh vực này, kỳ vọng sẽ đem đến những thay đổi gì, thưa Cục trưởng?

Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh:

Điều quan trọng nhất là Chiến lược sẽ giúp cho việc quản lý lĩnh vực này một cách đồng bộ, từ đó thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng công nghệ hiện đại này vào giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường, theo dõi giám sát thiên tai, biến đổi khí hậu, giám sát các hoạt động kinh tế, an ninh, quốc phòng ...

Một số những mục tiêu quan trọng mà Chiến lược đã đưa ra là Nhà nước tập trung đầu tư hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám, cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, phát triển công nghệ viễn thám, quan trắc và giám sát bằng viễn thám trong một số lĩnh vực; khuyến khích, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội trong phát triển ứng dụng viễn thám.

Nhà nước chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa việc ứng dụng công nghệ viễn thám; Thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám sẽ đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và được chia sẻ, sử dụng có hiệu quả trong các ngành, lĩnh vực.

Đặc biệt, Chiến lược ra đời là cơ sở quan trọng để đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học về viễn thám trong đó tập trung nghiên cứu đổi mới, chuyển giao công nghệ theo hướng hiện đại; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong việc xây dựng và khai thác hạ tầng thu nhận, xử lý dữ liệu viễn thám, chia sẻ dữ liệu viễn thám, khuyến khích, thúc đẩy phát triển ứng dụng và chuyển giao công nghệ với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Ngoài ra, Chiến lược còn giải quyết được những vấn đề về hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động liên quan đến viễn thám, đồng thời nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý tài nguyên, giám sát môi trường, thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.

 

Ông Nguyễn Quốc Khánh

* Vậy nếu triển khai tốt Chiến lược này, ngành viễn thám của Việt Nam có thể đi xa đến đâu, thưa ông?

Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh: Chiến lược được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở thực tế trong nước cũng như dự báo sự phát triển của quốc tế trong tương lai. Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám, sử dụng sản phẩm, dữ liệu viễn thám trong các ngành, lĩnh vực, trọng tâm là điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên và môi trường, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu...

Tầm nhìn Chiến lược đến năm 2040, Việt Nam chủ động công nghệ chế tạo và hoàn thành việc xây dựng chùm vệ tinh viễn thám, hệ thống trạm thu nhận, xử lý dữ liệu viễn thám, trạm điều khiển vệ tinh viễn thám, hệ thống chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ các thiết bị bay không người lái, khinh khí cầu đồng bộ, hiện đại, cung cấp đầy đủ dữ liệu viễn thám đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

 

Nhà nước tập trung đầu tư hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám

* Để “Chiến lược phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040” sớm đi vào thực tế, Cục Viễn thám quốc gia đã có Kế hoạch cụ thể gì để triển khai Chiến lược, thưa ông?

Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh: Chiến lược đã chỉ ra định hướng tổng thể, toàn diện, thống nhất trong phát triển lĩnh vực viễn thám với tầm nhìn dài hạn đến 20 năm. Tạo ra sự đồng bộ trong phát triển từ xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách pháp luật đến đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế.

Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển viễn thám mở ra rất nhiều cơ hội cho sự phát triển của lĩnh vực. Hiện nay hầu hết các địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược, trong đó đã đề ra các bước đi cụ thể, các đề án, dự án nhiệm vụ cùng với nguồn đầu tư thích đáng về tài chính và nhân lực.

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao tổ chức, chỉ đạo thực hiện Chiến lược, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án phù hợp với Chiến lược đã được phê duyệt.

Về phía Cục Viễn thám quốc gia đã trình Bộ trưởng ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược, trong đó đã chỉ ra lộ trình cụ thể, các nhiệm vụ cần phải làm. Cục Viễn thám quốc gia là đơn vị được Bộ trưởng giao làm đầu mối triển khai Chiến lược, hiện Cục đã phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ xây dựng Đề án giám sát tài nguyên môi trường bằng công nghệ viễn thám trình Chính phủ phê duyệt vào đầu năm 2020. Đây là đề án tổng thể lớn nhất từ trước tới nay của lĩnh vực viễn thám, giúp viễn thám có sự thay đổi mạnh mẽ trong thời gian tới.

Cục đang tiếp tục triển khai Đề án tăng cường năng lực quản lý nhà nước về viễn thám, trong đó sẽ tập trung đầu tư về nguồn nhân lực, bổ sung, tăng cường các trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ viễn thám.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Chiến lược đề ra 8 đề án để thực hiện các mục tiêu và tầm nhìn đến 2040. Đó là các Đề án Giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám; Tăng cường năng lực quản lý viễn thám; Ứng dụng viễn thám phục vụ công tác quốc phòng; Ứng dụng viễn thám phục vụ công tác đảm bảo anh ninh quốc gia Việt Nam; Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Nghiên cứu, phát triển vệ tinh viễn thám; Xây dựng cơ chế, chính sách về viễn thám; Phát triển hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám. Ngoài ra còn có Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh”.

                                                                              Nguồn: Thúy Hằng (Cổng TTĐT Bộ TNMT)


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh