Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sở tài nguyên và Môi trường Nghệ An góp ý sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất (20/11/2019 02:04 PM)

Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.

Để tổ chức thi hành Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu xây dựng và trình Chính phủ ban hành 13 Nghị định (gồm 10 Nghị định ban hành mới và 3 Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định); các Bộ, ngành đã ban hành 48 Thông tư, Thông tư liên tịch, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì ban hành 33 Thông tư. Việc ban hành kịp thời, đồng bộ và khá đầy đủ các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai đã tạo điều kiện thuận lợi cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thi hành, góp phần đưa Luật Đất đai đi vào cuộc sống.

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện tại địa phương và ý kiến phản ánh của các tổ chức, cá nhân có liên quan, trong thực tiễn thi hành Luật Đất đai vẫn còn gặp những khó khăn, vướng mắc.

Ngày 04/11/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 5728/BTNMT-TCQLĐĐ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở quá trình triển khai thực hiện thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tại địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 6551/STNMT-QLĐĐ ngày 14/11/2019 gửi Tổng cục Quản lý Đất đai về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Ngoài các nội dung đã được Tổng cục Quản lý Đất đai đưa vào dự  vào dự thảo, Sở Tài nguyên và Môi trường còn bổ sung, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định vào dự thảo Nghị định (chưa được nêu tại Dự thảo) như:

- Quy định giải quyết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân được UBND cấp xã cho thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ trái thẩm quyền từ trước ngày 01/7/2014, các trường hợp giao đất sai đối tượng từ thời điểm 01/7/2004 đến 01/7/2014 (hiện nay tỉnh Nghệ An có nhiều trường hợp tương tự nhưng chưa được giải quyết).

- Tại Điểm d Khoản 4 Điều 39, Điểm c Khoản 4 Điều 40 Luật Đất đai năm 2013 quy định khi lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định vị trí, diện tích thu hồi đất trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan chưa có quy định hướng dẫn về việc xác định vùng phụ cận cũng như thu hồi đất đối với trường hợp này.

- Sửa đổi quy định tại Khoản 26 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về chuyển nhượng một phần dự án theo hướng cụ thể hơn để tránh trường hợp nhầm lẫn khi áp dụng quy định (dự án thực hiện trên đất thuê trả tiền hàng năm không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án).

- Về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở của các tổ chức, doanh nghiệp, đề nghị dự thảo quy định cụ thể hơn và đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật khác có liên quan (Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở...);

- Sửa đổi điểm b Khoản 5 Điều 24 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về việc xác định lại diện tích đất ở của các trường hợp sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 không có giấy tờ như quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 24 theo hướng diện tích đất ở xác định không quá 5 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương;

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 68 Nghị định số 68/2014/NĐ-CP theo hướng thủ tục giao đất tại hiện trường thực hiện trước thủ tục trao Giấy chứng nhận QSD đất (một số trường hợp người dân chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận như thuê đất khai thác khoáng sản...) dẫn đến chậm thủ tục giao đất thực địa, không đủ điều kiện đưa đất vào sử dụng;

- Đề nghị đưa vào dự thảo về điều kiện để được phân chia quyền sử dụng đất gắn với chia tách Công ty;

- Đề nghị cụ thể hóa Điều 110, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, quy định rõ miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được hiểu như thế nào? Miễn toàn bộ thời gian thuê hay miễn chỉ một số năm nhất định thì được giao, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá; các dự án có sử dụng đất đã thực hiện đấu thầu dự án (trong đó có các dự án BT) thì doanh nghiệp trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất có phải đấu giá quyền sử dụng đất nữa hay không hay được giao thuê đất theo hình thức chỉ định;

- Đề nghị ban hành quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; đề nghị bổ sung thêm nội dung quy định cụ thể về bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng khi nhà nước thu hồi đất (theo Khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai).

Nguồn: Phòng Quản lý đất đai

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh