Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Nghệ An phát triển đời sống văn hóa gắn xây dựng nông thôn mới (21/03/2018 04:22 PM)

        Quá trình xây dựng phát triển đời sống văn hóa gắn xây dựng nông thôn mới, tỉnh Nghê An đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Có được kết quả này là do Nghệ An đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả; trong đó có việc gắn Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) với Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), gắn với xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã và đang được các ngành, các cấp, các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhân dân hưởng ứng thực hiện nên phong trào được duy trì và phát triển thực chất ở nhiều cơ sở. Cùng với việc xây dựng gia đình văn hoá, làng, bản, khối phố văn hoá, nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai xây dựng, nhân rộng và phát huy tốt mô hình dòng họ văn hóa, làng văn hóa đa dân tộc, bản văn hóa thuần dân tộc thiểu số, điểm sáng văn hóa vùng biên, mô hình các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước xây dựng đơn vị văn hóa, huyện điểm văn hóa. Tổ chức định kỳ liên hoan điển hình tiên tiến của phong trào từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh; tổ chức gặp mặt các điển hình tiên tiến trong đồng bào các dân tộc; tổ chức tốt “Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam”, “Ngày gia đình Việt Nam”, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” để tôn vinh các danh hiệu và nâng cao chất lượng danh hiệu đã được công nhận. Nhiều xã, xóm đã xây dựng được phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển, thực sự là hạt nhân tiêu biểu làm động lực nội sinh cho phong trào toàn tỉnh phát triển.

Phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với xây dựng NTM đã góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội để xây dựng NTM. Thông qua phong trào, đời sống văn hóa, tinh thần ở nông thôn ngày càng phong phú. Người dân xác định xây dựng NTM là công việc của chính mình; đã góp gần 5.825.930m2 đất nông nghiệp và hiến đất thổ cư (tổng giá trị khoảng 1.800 tỷ đồng) tạo thêm nguồn lực quan trọng để xây dựng NTM. Tổng vốn huy động xây dựng NTM của tỉnh Nghệ An từ năm 2017 đến nay đạt hơn 27.415 tỷ đồng; trong đó vốn đóng góp của cộng đồng dân cư gần 7.744 tỷ đồng (chiếm 28,3%).

Trong xây dựng NTM, Nghệ An thực hiện quy trình chung là: “Làm từ đồng về nhà, từ nhà ra xóm, từ xóm lên xã”, “xóm lo công trình của xóm, xã lo công trình của xã”, mỗi gia đình là hạt nhân trong xây dựng NTM. Theo đó, xã chủ trì xây dựng các công trình chính của xã, các thôn, xóm vận động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình của thôn, xóm; các hộ dân lo cải tạo ao, vườn, sân, ngõ, ba công trình vệ sinh của nhà mình. Những việc làm này được lồng ghép với các cuộc vận động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn; nhất là Cuộc vận động TDĐKXDĐSVH, cho nên mang lại hiệu quả cao. Khi kinh tế phát triển sẽ có thêm điều kiện vật chất để xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Kết quả, đến nay hạ tầng kinh tế - xã hội và bộ mặt nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều khởi sắc; sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề nông thôn có bước phát triển mạnh mẽ; văn hóa, xã hội, an ninh nông thôn được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao.

Toàn tỉnh đến nay đến nay năm 2017 có 662,002/793,361 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 83%; 4.025/5.888 Làng văn hóa: đạt 64%; 352/480 (chiếm 73,29% số xã, thị trấn trong toàn tỉnh) đạt chuẩn bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; 67% số làng (thôn, xóm) đạt danh hiệu làng văn hóa; đến nay 181 số xã trong toàn tỉnh đạt chuẩn NTM; Nam Đàn sẽ là huyện thứ 3 của cả tỉnh sẽ được công nhận là huyện NTM.

Việc gắn phát triển đời sống văn hóa với xây dựng NTM còn tạo cho nhiều vùng nông thôn ở Nghệ An có môi trường cảnh quan “Xanh - sạch - đẹp”. Hoạt động thu gom rác thải, làm vệ sinh môi trường nông thôn với sự tham gia của cộng đồng được nhiều xã thực hiện tốt. Môi trường nông thôn Nghệ An được cải thiện đáng kể; có hơn 90% dân số nông thôn dùng nước sạch và hợp vệ sinh; 82% số hộ gia đình có đủ ba công trình vệ sinh theo tiêu chuẩn. Các hoạt động thể dục, thể thao tiếp tục phát triển, nhất là phong trào thể thao quần chúng.

 

Bên cạnh những thành quả đạt được, phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn bộc lộ những khó khăn và hạn chế cần được tháo gỡ như: Nhận thức và trách nhiệm thực hiện phong trào của một số cấp ủy Đảng, chính quyền ở một số địa phương chưa hiệu quả, chưa thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp trên; nội dung phương thức hoạt động nghèo nàn, chưa sâu sát, cụ thể, thiếu trọng tâm, trọng điểm; công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào ở các cấp, các ngành, đoàn thể chưa được tiến hành đồng bộ và thường xuyên; nhiều địa phương sau khi được công nhận danh hiệu có biểu hiện buông lỏng công tác chỉ đạo, quản lý, dẫn đến giảm sút về chất lượng, tính bề vững chưa cao.

Để tiếp tục phát huy những thành quả khắc phục những hạn chế trong thời gian tới tỉnh Nghệ An cần tập trung thực hiện hiệu quả một số giải pháp sau đây:

1.Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với xây dựng Nông thôn mới; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, lấy kết quả thực hiện là một trong các nội dung, tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan.

2.Không ngừng củng cố, xây dựng hệ thống chính trị - xã hội vững mạnh; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, hội nông dân, ngành văn hóa và thể thao, cùng các đoàn thể chính trị - xã hội bằng các chương trình, giải pháp hành động cụ thể, thiết thực để xây dựng phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với xây dựng Nông thôn mới.

3.Phát triển toàn diện giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn. Coi trọng và triển khai đồng bộ các giải pháp làm cho môi trường nông thôn ngày càng “Sáng - xanh - sạch - đẹp” hơn. Phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của quê hương để xây dựng xã hội nông thôn đoàn kết, đồng thuận, dân chủ, kỷ cương, bình đẳng.

4.Có cơ chế huy động tổng hợp mọi nguồn lực, tạo thuận lợi để người dân thể hiện vai trò chủ thể trong xây dựng phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn với xây dựng Nông thôn mới; khuyến khích các mô hình người dân tự làm, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, khai thác các công trình hạ tầng; xây dựng đời sống văn hóa; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Có thể nói, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế phát huy sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Nghệ An ngày càng vững mạnh./. 

Nguyễn Vinh Quang - Phòng XD Nếp sống Văn hóa và Gia đình

                                                                                  

 

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.