Trung tâm Y tế Kỳ Sơn
Trung tâm Y tế Tương Dương
Trung tâm Y tế Con Cuông
Trung tâm Y tế Anh Sơn
Trung tâm Y tế Tân Kỳ
Trung tâm Y tế Đô Lương
Trung tâm Y tế Thanh Chương
Bệnh viện Đa khoa Thái An
Bệnh viện Đa khoa Thành An
Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông