Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
các cuộc vận động
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Nghi quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 14 (17/10/2019 09:39 AM)

Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 14 (nhiệm kỳ 2019-2024) diễn ra từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 6 năm 2019 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tham dự Đại hội có 321 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh, người Nghệ An ở ngoài tỉnh và nước ngoài; hơn 200 đại biểu khách mời là các vị đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các vị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ các huyện, thành, thị và các tổ chức thành viên; đại diện một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 - 2019 và Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2014 - 2019; Báo cáo góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ 9, góp ý sửa đổi điều lệ MTTQ Việt Nam và các ý kiến tham luận tại Đại hội

 Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo Chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa 13 trình tại Đại hội lần thứ 14 với tiêu đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động mặt trận, chung sức xây dựng Nghệ An giàu đẹp, văn minh”

- Đại hội thống nhất mục tiêu hành động nhiệm kỳ 2019-2024 là: MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố Quốc phòng – An ninh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, vì mục tiêu: xây dựng Nghệ An giàu đẹp, văn minh.

- Đại hội thống nhất các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2019-2024 là:

(1) MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên được phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) của Đảng.

(2) Tiếp tục phối hợp, mở rộng các hình thức tập hợp, phấn đấu tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tăng từ 1-2%/năm;

(3) MTTQ các huyện, thành, thị tổ chức tốt "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", trên 95% khu dân cư tổ chức cả phần “lễ” và “hội”. Động viên Nhân dân xây dựng gia đình văn hoá đạt trên 85%, khu dân cư văn hóa trên 70%.

(4) MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phối hợp hành động của MTTQ Việt Nam.

(5) Vận động "Quỹ vì người nghèo" 3 cấp đạt trên 130 tỷ đồng. Làm mới và sửa chữa trên 5.000 nhà "Đại đoàn kết". Chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp hạ tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm khoảng 2 - 3%, vùng miền núi từ 3-4%.

(6) Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức tốt hoạt động đối thoại giữa Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và cấp xã với Nhân dân. Hàng năm, cấp tỉnh tổ chức từ 3-5 cuộc giám sát và phản biện xã hội.

(7) MTTQ các cấp hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội động Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 (8) Hàng năm, trên 80% Ban công tác Mặt trận, trên 95% MTTQ cấp huyện và cơ sở đạt loại tốt và xuất sắc, Uỷ ban MTTQ tỉnh đạt loại tốt hoặc xuất sắc.

- Đại hội thống nhất 5 Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 – 2024, đó là:

Chương trình 1: Tuyên tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Chương trình 2: Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - An ninh của tỉnh và Đất nước.

Chương trình 3: Thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Chương trình 4: Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng đối ngoại Nhân dân

Chương trình 5: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019).

3. Thông qua báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo Báo cáo của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII trình Đại hội khoá IX và góp ý dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam.

4. Thông qua kết quả hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XIV (nhiệm kỳ 2019 - 2024) gồm 120 vị, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX gồm 15 vị (trong đó 4 vị đại biểu đương nhiên, 11 vị do Đại hội hiệp thương cử).

Đại hội giao Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An khoá XIV tiếp thu các ý kiến phát biểu, nhất là ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, để hoàn chỉnh và công bố các văn kiện của Đại hội.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền và tổ chức thực hiện thành công các Chương trình hành động do Đại hội đề ra.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận – Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XIV thiết tha kêu gọi đồng bào, chiến sỹ trong tỉnh, con em Nghệ An ở trong nước và ngoài nước, hãy nêu cao tinh thần yêu nước, yêu quê hương, tăng cường đoàn kết, chung sức chung lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các chương trình hành động do Đại hội đề ra, vì mục tiêu xây dựng quê hương Nghệ An giàu đẹp, văn minh.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM

     TỈNH NGHỆ AN LẦN THỨ XIV

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu