Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
các cuộc vận động
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Quỳ Châu phát huy vai trò mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (23/05/2017 03:43 PM)

Trong những năm qua. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng  chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với vai trò, trách nhiệm của mình, Ủy ban MTTQ huyện đã tích cực tham gia xây dựng, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thể hiện tốt vai trò là cầu nối huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng các chương trình, kế hoạch  hành động cụ thể, thiết thực,chỉ đạo hướng dẫn Ban Thường trực MTTQ các xã, thị trấn hướng mạnh về khu dân cư; đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo... tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo UBND, thực hiện tốt nhiệm vụ hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử, lựa chọn hiệp thương giới thiệu hội thẩm Tòa án nhân dân, tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử; giám sát bầu cử. Tổ chức  tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị  về Đẩy mạnh học tập và làm  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Vai trò của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền còn thể hiện rõ qua việc phối hợp tổ chức lấy ý kiến tham gia dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 năm 2013, tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Việc tổ chức được tiến hành rộng rãi, dân chủ, công khai; bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm, an toàn theo đúng phương pháp tổ chức và hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Đặc biệt thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013  “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”.

Qua 3 năm thực hiện Quyết định số 217, số 218 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt đã thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp triển khai 3 chương trình, 5 kế hoạch giám sát  với nhiều vấn đề, lĩnh vực cấp bách của  xã hội hiện nay như: Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, chế độ chính sách cấp cho Ban công tác Mặt trận và các chi hội, chi đoàn vùng đặc biệt khó khăn,  công tác  tiếp dân, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho nhân dân theo Quyết định 293 của Chính phủ, chương trình 135, giải phóng mặt bằng, các chế độ người có công, chương trình nông thôn mới. Kết quả đã thực hiện 58 cuộc giám sát, trong đó cấp huyện 18 cuộc, cấp xã, thị trấn 40 cuộc.

Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban  MTTQ Việt Nam đã góp phần làm sáng tỏ một cách khách quan những kết quả đạt được, những hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Qua giám sát các ý kiến, kiến nghị được phản ánh đến cấp Đảng ủy, chính quyền để có những giải pháp nhằm thực hiện đúng, có hiệu quả hơn, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, hạn chế vi phạm pháp luật. Các ý kiến, kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nghiêm túc tiếp thu và thực hiện. Quyết định 217, 218 đã mở ra cơ hội để Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thực hiện quyền giám sát, phản biện biện xã hội. 

Tuy nhiên, việc thực hiện hai Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị của hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam vẫn còn những hạn chế nhất định: Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên công tác phối hợp chưa đồng bộ, chưa có cơ chế, quy trình thống nhất thể hiện quan hệ của 4 bên: Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên; các cơ quan quản lý nhà nước; đối tượng được giám sát; cấp ủy các cấp. Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội mới tổ chức giám sát các hoạt động của tổ chức kinh tế và các tổ chức sự nghiệp. 

Để thực hiện tốt Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, đạt kết quả cao hơn, trong thời gian tới, cần tập trung vào các nội dung sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế, Quy định, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền,  cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tăng cường sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở, thống nhất nội dung, chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội từng năm để trách sự chồng chéo giữa các ban, ngành, bám sát các Nghị quyết, chương trình, đề án của HĐND, UBND cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, các nội dung liên quan đến quyền lợi và lợi ích  hợp pháp của nhân dân, những vấn đề nóng, cấp bách mà xã hội, nhân dân quan tâm để lựa chọn nội dung, xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Quyết định của các đơn vị, đồng thời tổ chức góp ý và tập hợp ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, làm công tác tham mưu cho cấp Đảng ủy, phối hợp chính quyền tổ chức đối thoại theo định kỳ hàng năm giữa người đứng đầu cấp Đảng ủy, chính quyền cùng cấp với nhân dân.

Với ý chí quyết tâm cao và trên tinh thần "đoàn kết, dân chủ, đổi mới", trong thời gian tới Ủy ban MTTQ huyện sẽ phấn đấu hoàn thành tốt chương trình phối hợp, thể hiện rõ vai trò của Ủy ban MTTQ trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

           DƯƠNG THỊ KIM HOA

           UBMTTQ HUYỆN QUỲ CHÂU

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
Hiện nội dung đang được cập nhật
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu