Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học, Trung học cơ sở.
Lĩnh vực:

Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Hội dồng tuyển dụng viên chức ngạch tiểu học, THCS của huyện.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Nội vụ phối hợp - Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Thông báo tuyển dụng trước 30 ngày tuyển dụng, công khai tại Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT và được đăng tải trên báo Nghệ an hoặc Đài PTTH tỉnh. - Thời gian nhận hồ sơ 15 – 20 ngày - 15-20 ngày tổ chức tuyển dụng kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định hành chính

Biểu mẫu kèm theo: