Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Cơ sở giáo dục hoàn thành hồ sơ công nhận tốt nghiệp.

* Bước 2: Cơ sở giáo dục công bố danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS sau khi có quyết định công nhận của trưởng phòng giáo dục và đào tạo; cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

* Bước 3: Phòng giáo dục và đào tạo gửi kết quả tốt nghiệp vế Sở Giáo dục và đào tạo để in bằng tốt nghiệp.

* Bước 4: Khi in xong bằng tốt nghiệp, các cơ sở giáo dục nhận lại bằng để dán ảnh cho người học, sau đó gửi về Phòng để ký, đóng dấu hoàn thiện bằng.

* Bước 5: Cơ sở giáo dục nhận bằng tại Phòng, tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho người học tại cơ sở giáo dục.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- QĐ thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp của UBND cấp huyện

- Biên bản của Hội đồng xét tốt nghiệp trường

- Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng xét tốt nghiệp trường

- Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp

* Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết Giấy tốt nghiệp tạm thời có giá trị trong vòng 1 năm, trước khi cấp bằng tốt nghiệp chính thức.
Đối tượng thực hiện Cá nhân;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục – Đào tạo UBND cấp huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện Bằng.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Giáo dục và đào tạo V/v ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS

* Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

* Quyết định số 17/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2008 của Bộ Giáo dục và đào tạo V/v ban hành mẫu bằng tốt nghiệp THCS và mẫu bản sao từ số gốc bằng tốt nghiệp THCS.


Biểu mẫu kèm theo: