Đăng ký nơi hoạt động của chức sắc nhà tu hành khi được thuyên chuyển.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Nếu chấp thuận thì không cần văn bản trả lời. Nếu không chấp thuận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Biểu mẫu kèm theo: