Thẩm định đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ chờ hưu theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ.

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An (30- Phan Đăng Lưu- TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

+ Nộp 2 bộ hồ sơ liên quan đến việc nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ chờ hưu theo Nghị định 67/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ.

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính hàng ngày (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

- Bước 3:  Sở Nội vụ thẩm định đối tượng và có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài chính thẩm định phần kinh phí trình UBND tỉnh Quyết định cấp kinh phí giải quyết chế độ cho các đối tương.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Tờ trình của UBND huyện đề nghị giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng nghỉ theo Nghị định 67/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ.

+ Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc cho cán bộ, công chức nghỉ việc (nghỉ chờ hưu, hoặc nghỉ hưu trước tuổi) hưởng chế độ theo Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ của cá nhân.

+ Quyết định lương, phụ cấp lương (nếu có) và bản kê danh sách, diễn biến lương, phụ cấp lương của từng người trong 5 năm năm cuối trước khi có quyết định nghỉ (đối với đối tượng nghỉ trước tuổi).

+ Chứng minh nhân dân, danh sách quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

+ Phiếu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

+ Sổ BHXH có xác nhận của cơ quan BHXH về số năm có đóng BHXH

+ Bằng cấp chuyên môn (nếu có)

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

- Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành Quyết định cho các đối tượng là cán bộ cấp huyện, cấp xã.

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định cho các đối tượng thuộc diện Thường vụ tỉnh uỷ quản lý.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ các huyện, thành thị; Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Công văn hành chính

h. Lệ phí (nếu có):  không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  không

j. Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính (nếu có): không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 67/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

- Hướng dẫn số 40/HD-BTCTW ngày 29/10/2010 của Ban tổ chức Trung ương;

- Công văn số 2534/UBND.TM ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc  giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.


Biểu mẫu kèm theo: