Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Phòng Tư pháp cấp huyện tỉnh Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Phòng Tư pháp cấp huyện tỉnh Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có):
không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Khi hết thời hạn niêm yết 30 ngày mà không có khiếu nại tố cáo
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí chứng thực di chúc 50 000 đồng/trường hợp Thông tư số 92/2008/TTLT-BTC...

Biểu mẫu kèm theo: